top of page

HAKKINDA

AMAÇ

Bu projenin amacı, lisansüstü eğitimlerine devam eden 15 matematik öğretmenine yönelik olarak tasarlanmış olan ‘Meslektaş Desteği Programı’ aracılığıyla, katılımcıların liderlik, iletişim, pedagojik alan bilgisi ve teknoloji entegrasyonu gibi çeşitli yetkinliklerini geliştirmektir. Bu sürecin bir parçası olarak, matematik öğretmenleri arasında meslektaş desteği doğrultusunda öğrenmeyi teşvik etmeyi, öğretmenlerin mesleki gelişim süreçlerini geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Meslektaş desteği verme noktasında destek verecek matematik öğretmenleri, meslektaşlarının karşılaştığı zorlukları anlamalarına, öğrencilerin ihtiyaçlarına yanıt vermelerine ve etkili pedagojik stratejiler geliştirmelerine yardımcı olacak şekilde rehberlik edecektir. Ayrıca, etkinlik, öğretmenlerin öğrencilerinin matematiksel becerilerini objektif bir şekilde değerlendirmesine yardımcı olmayı ve öğretmenlerin kendi uygulamalarını etkili bir şekilde gözden geçirmelerine ve geliştirmelerine olanak sağlamayı hedeflemektedir. Program, özellikle deneyimli matematik öğretmenlerinin, profesyonel gelişim süreçlerinde daha az ilerleme kaydetmiş veya kariyerlerinin başlangıç aşamasında olan meslektaşlarına destek sunma kapasitelerini artırmayı hedeflemektedir. Eğitim süreci boyunca, katılımcılara gerçekçi senaryolar aracılığıyla pratik deneyimler sunulacak ve bu senaryolar, mesleki uygulamalarda karşılaşılabilecek zorluklara çözüm geliştirme becerilerini geliştirmek için kullanılacaktır. Programın sonunda, katılımcıların edindikleri bilgi ve becerileri bağımsız olarak değerlendirebilmeleri için üç farklı senaryo üzerinden çalışmaları istenecek ve böylece meslektaşlarına etkin bir şekilde nasıl rehberlik edebilecekleri konusunda somut örneklerle donatılacaklardır. Bu projenin temel amacı, Türkiye'deki matematik eğitimi alanında kaliteli ve etkili meslektaş desteğinin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak ve bu süreçte öğretmenlerin kendi profesyonel gelişimlerini sürekli olarak desteklemelerini sağlamak olarak özetlenebilir.

KAPSAM

Etkinlik, öncelikle tanışma, etkinlik öncesi ön görüşlerin alınması, derslerin verilmesi, her ders sonrası yansıtıcı soruların sorulması, etkinlik sonrası görüşlerin alınması, etkinlik sonrası senaryo içeren soruların paylaşılması ve kapanış süreçlerini içerecektir. Tanışma görüşmesi, etkinlik öncesi ön görüşlerin alınması, etkinlik sırası yansıtıcı soruların sorulması, etkinlik sonrası görüşlerin alınması, senaryoların paylaşılması ve kapanış, proje yürütücüsü, yardımcı personel ve katılımcılarla gerçekleştirilecektir. Etkinlik kapsamında katılımcıların mesleki gelişim süreçlerine katkısı olması planlanan 14 farklı ders ise eğitmenler aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Bu etkinlik 14 farklı dersin yer aldığı yedi günlük mesleki gelişimi sağlayabilecek yoğun bir eğitim programını içermektedir. Buna göre aşağıdaki derslere yer verilecektir:

Ders 1: Eğitimde Liderlik, Bireyler Arası İletişim, Beden Dili, Jest ve Mimik. Bu dersin hedefi, katılımcıların efektif liderlik ve bireyler arası iletişim stratejilerini anlamaları ve beden dili konusunda yetkinlik kazanmalarıdır.

Ders 2: Matematik Sınıflarında Eylem Araştırmaları. Bu dersin hedefi, katılımcıların eylem araştırması yöntemini kullanarak veri toplama, analiz ve değerlendirme becerilerini kazanmalarıdır.

Ders 3: Teoriler Işığında Matematik Öğretimi. Bu dersin hedefi, katılımcıların matematik öğretimi için temel teorileri anlamaları ve kendi öğretim stratejilerini geliştirmek için bunları nasıl uygulayabileceklerini öğrenmeleridir.

Ders 4: Matematik Öğretmenlerinin Ders İmecesine Dayalı Mentorluk Süreci. Bu dersin hedefi, katılımcıların ders imecesinin avantajları, dezavantajları ve uygulanabilirliği konularında bilgi sahibi olmaları, mentorluk ve uygulayıcı rollerinin önemini anlamalarıdır.

Ders 5: Geometrik Düşünmenin Geliştirilmesi. Bu dersin hedefi, katılımcıların geometrik düşünme becerilerinin nasıl geliştirileceği konusunda stratejiler ve uygulamalar hakkında bilgi kazanmalarıdır.

Ders 6: Cebirsel Düşünmenin Geliştirilmesi. Bu dersin hedefi, cebirsel düşünme becerilerini nasıl geliştirebilecekleri konusunda uygulamalı bilgi sahibi olmalarıdır.

Ders 7: Matematik Öğretiminde Kavram Yanılgılarının Tespiti ve Giderilmesi. Bu dersin hedefi, katılımcıların kavram yanılgıları ve hataların nasıl tespit edileceği ve giderileceği konusunda metodolojik bilgi kazanmalarıdır.

Ders 8. Problem Çözelim & Kuralım – Öğrencilerimize Destek Olalım! “Gelin Birlik Olalım, İşi Kolay Kılalım”. Bu dersin hedefi, problem çözme ve problem kurma stratejilerini öğrenerek, bu konularda öğrencilere nasıl daha etkin destek olabileceklerini anlamalarıdır.

Ders 9. Somut Materyallerin Kullanımı. Bu dersin hedefi,  katılımcıların somut materyallerin kullanımı ve stratejileri konusunda teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmalarıdır.

Ders 10: Matematiksel Modelleme Etkinlikleri. Bu dersin hedefi, katılımcıların matematiksel modelleme sürecini anlamaları ve bu süreci eğitimlerine nasıl entegre edebilecekleri konusunda bilgi kazanmalarıdır.

Ders 11: Matematik Sınıflarında Teknoloji Destekli Etkinlikler. Bu dersin hedefi, katılımcıların GeoGebra gibi teknolojik araçların matematik eğitiminde nasıl etkin bir şekilde kullanılabileceğini öğrenmeleridir.

Ders 12: Öğretimi Değerlendirmede Web 2.0 Araçlarının Kullanımı. Bu dersin hedefi, katılımcıların Quizizz, Quizlet gibi Web 2.0 araçlarını kullanarak öğrenci değerlendirmesi yapmayı öğrenmeleridir.

Ders 13: Sınıf içi öğrenmelerin Değerlendirilmesi. Bu dersin hedefi, katılımcıların sınıf içi öğrenme süreçlerini nasıl etkin bir şekilde değerlendirebilecekleri konusunda stratejik yöntemler öğrenmeleridir.

Ders 14. Meslektaş Desteğine Yönelik Uygulama Örnekleri. Bu dersin hedefi, katılımcıların mesleki anlamda problemlerle karşılaşan meslektaşlarına nasıl yardımcı olabileceklerini öğrenmeleridir.

GEREKÇE VE ÖNEM

Modern matematik eğitimi reformları, öğretmenlerin pedagojik yetkinliklerinin artırılmasını önceliklendirirken, Joyce ve Shower'ın (1980) işaret ettiği gibi, geleneksel profesyonel gelişim yöntemleri - seminerler ve konferanslar - öğretmen pratiğine istenilen etkiyi sağlamada yetersiz kalmaktadır. Türkiye bağlamında araştırmalar, Millî Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) düzenlediği eğitimlerin öğretmenlere kuramsal bilgiler sunduğunu ancak bu bilgilerin profesyonel uygulamalara aktarımında yetersiz kaldığını ortaya koymaktadır (Boydak Özan vd., 2014; Bümen vd., 2012; Can, 2019; İlğan, 2021). Araştırmacılar etkili profesyonel gelişim programlarının, aktif öğrenmeyi, meslektaş iş birliğini ve uzun vadeli destek gibi özellikleri içermesi gerektiği vurgulamaktadır (Darling-Hammond vd., 2017; Dunst vd., 2015; Sims ve Fletcher-Wood, 2021; Wei vd., 2009). Ancak Türkiye'deki mevcut durum, öğretmenlerin bu tür destekleyici mekanizmalardan mahrum bırakıldığını ve genellikle tek seferlik kurslarla sınırlı kaldıklarını göstermektedir. Bu, özellikle matematik gibi temel becerilerin öğretiminde, öğretmenlerin profesyonel gelişimine özel bir önem atfedilmesi gerektiğini gösteren bir dönüşüm sürecinin parçasıdır. Sahada aktif olarak görev yapan öğretmenlerin mesleki gelişimde hızlı bir uyumu yakalama gereklilikleri nedeniyle kullanılan yaklaşımlardan biri de meslektaş desteğidir.

Öğretmenlerin mesleki gelişiminde meslektaş desteğinin önemi alanyazında yaygın olarak kabul edilmektedir. Garet ve arkadaşlarının araştırması (2001) öğrenme kazanımlarını teşvik etmede meslektaş desteğinin rolünü vurgulayarak öğretmenler için etkili mesleki gelişimin önemini vurgulamaktadır. Benzer şekilde Wilson (2013), meslektaş desteği de dahil olmak üzere birden fazla destek alanında güçlü olan okulların matematik ve okumada önemli öğrenme kazanımlarını gösterme olasılıklarının daha yüksek olduğunu belirterek, birleşik desteklerin değerinin altını çizmektedir. Ayrıca Yonezawa ve ark. (2023), öğretmenlerin mesleki gelişimini artırmak için meslektaşlarıyla birlikte ders çalışmaları ve ortak araştırma gibi mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmede okul temelli öğretmen eğitimcilerinin rolünü vurgulamaktadır. Ayrıca Robson (2017) ve Risnanosanti ve ark. (2023), özellikle yansıtıcı bir ortam yaratma ve profesyonel bir öğrenme topluluğunu teşvik etme konusunda, öğretmenlerin mesleki öğrenimi ve gelişimi için meslektaş desteğinin etkilerini vurgulamaktadır. Alam ve diğerleri, (2020) tarafından tartışıldığı gibi akran gözlemi, öğretmenlerin mesleki gelişiminin önemli bir özelliği olarak kabul edilmekte ve meslektaşlar arasında iş birliğini ve bilgi paylaşımını mümkün kılmaktadır. Bu bilgiler ışığında meslektaş desteğinin öğretmenlerin mesleki gelişiminde önemli bir rol oynadığı açıktır. Bu sadece öğretmenlerin iş tatminlerine katkıda bulunmakla kalmaz, aynı zamanda mesleki becerilerini, uyum sağlama yeteneklerini ve genel refahlarını da geliştirir. Bu nedenle, meslektaşlar arasında destekleyici bir ortamın teşvik edilmesi ve işbirlikçi mesleki gelişim fırsatlarının sağlanması, öğretmenlerin sürekli gelişimi ve etkililiği için esastır.

 

YAYGIN ETKİ

Bu etkinlik çerçevesinde oluşturduğumuz https://www.mathcoachingturkey.com/ ve daha sonra oluşturacağımız sosyal medya hesapları ile etkinliğin görünürlüğünü sağlanacak, etkinliğin hedeflerini, etkinliklerini ve başarılarını duyurmak ve yaymak için bu web sitesi ve instagram hesabı (https://www.instagram.com/meslektasdestegi?igsh=YzljYTk1ODg3Zg==) kullanılacaktır. Bu sayede etkinliğin geniş çevreler tarafından tanınması ve takip edilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, sosyal medya hesaplarının aktif kullanımı ile öğretmenler, öğrenciler ve diğer ilgili taraflar arasında etkileşim ve iş birliğinin teşvik edilmesi hedeflenmektedir.

Web sitesi ve sosyal medya hesapları etkinlik hakkında güncel bilgilerin paylaşılması için bir platform olarak kullanılacaktır. Bu, etkinliğin gelişimini izlemek isteyen öğretmenler, eğitimciler ve diğer ilgili taraflar için değerli olabilir.

Bu etkinlik programında, etkinlik öncesi katılımcıların meslektaş desteğine yönelik deneyimlerini, etkinlik sonrasında da katılımcıların meslektaş desteğine yönelik uygulama niyetlerini sorgulayan görüş soruları yönlendirilecektir. Her bir ders, öğrenme-öğretme sürecini zenginleştirmek için özenle hazırlanmış senaryolarla desteklenecektir. Derslerin sonunda, katılımcıların düşüncelerini ve öğrendiklerini derinlemesine yansıtmalarını sağlayacak sorular yöneltilerek, bu sorulara verilen cevaplar kaydedilecektir. Etkinlik derslerinin tamamlanmasının ardından, katılımcılara, edindikleri bilgileri uygulamaya ve yorumlamaya yönlendiren, gerçek hayatta karşılaşabilecekleri üç adet senaryo sunulacaktır. Bu yaklaşım, meslektaş desteğini gerektiren bir öğrenme ortamının simülasyonunu sağlayarak, katılımcıların birbirlerine destek olma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu etkinliğin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi, Türkiye'deki matematik eğitiminin kalitesini önemli ölçüde artırma potansiyeline sahiptir.

  1. Öğretmen Yetkinliklerinin Artması: Bu etkinlikte matematik öğretmenlerinin yetkinliklerini geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Bu, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine önemli bir katkı sağlayacak ve öğretmenlerin pedagojik becerilerini artıracaktır. Özellikle matematik öğretimi konusunda yetkinliklerin artması, öğretmenlerin daha etkili öğretim stratejileri oluşturmalarına ve dolaylı olarak öğrenci başarısını artırmalarına yardımcı olabilir.

  2. Uygulamalı Öğrenme Deneyimler: Senaryolarla destekleyeceğimiz bu etkinlik, öğretmenlerin karşılaştıkları zorluklarla ilgili gerçekçi durumları çözme ve uygulama becerilerini geliştirme fırsatı sunacaktır. Bu, teorik bilginin pratik uygulamalarla pekiştirilmesini sağlayarak öğrenme sürecini güçlendirebilir.

  3. Kritik Düşünme ve Problem Çözme Becerilerinin Artması: Senaryolar, öğretmenlerin problem çözme ve kritik düşünme yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanır. Bu beceriler, öğretmenlerin sınıf içi ve dışı zorluklarla başa çıkmalarını kolaylaştırabilir.

  4. Liderlik ve Yönetim Becerilerinin Gelişmesi: Liderlik odaklı senaryolar, öğretmenlerin liderlik ve sınıf yönetimi becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacaktır. Bu, öğretmenlerin sınıf içinde daha etkili iletişim kurmalarını ve öğrenci davranışlarını yönlendirmelerini sağlayabilir.

  5. Teknoloji Entegrasyonunda Yenilikçilik: Etkinlikte, öğretmenlere teknoloji destekli etkinliklerin ve Web 2.0 araçlarının kullanımı hakkında dersler verilecektir. Bu derslerde kullanılacak olan teknolojiyi matematik derslerine entegre etmeye yönelik senaryolar, öğretmenlerin teknolojik araçları yaratıcı ve etkili yollarla kullanmalarını teşvik edecektir. Bu, öğretmenlerin teknolojiyle daha etkileşimli ve anlamlı öğrenme deneyimleri yaşamalarını sağlayabilir.

  6. Meslektaşlar Arası İşbirliğinin Derinleşmesi: Senaryolarla desteklenen eğitimler, öğretmenlerin birbirleriyle bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmalarını teşvik edecektir. Bu, mesleki dayanışmayı ve iş birliğini güçlendirecektir, öğretmenler arası etkileşimi de artırabilir.

  7. Öğretmenlerin Yansıtıcı Pratiğinin Teşvik Edilmesi: Senaryolarla desteklenen eğitimler, öğretmenlerin deneyimlerini yansıtıcı bir şekilde değerlendirmelerine olanak tanıyacaktır. Bu, öğretim pratiklerini sürekli olarak değerlendirme ve geliştirme sürecini destekleyebilir.

  8. Öğretmen ağı oluşturma: Etkinliğin bir sonucu olarak, matematik öğretmenleri arasında ileriye dönük bir ağ veya topluluk oluşturulabilir. Bu, öğretmenlerin birbirleriyle iş birliği yapmalarını, fikir ve stratejileri paylaşmalarını ve birbirlerinden öğrenmelerini teşvik edebilir.

  9. Bu etkinliğin 11. Kalkınma Planı hedeflerinde belirtilen “eğitim” alanındaki politikaların gerçekleştirilmesine katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

bottom of page